BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG LÊN ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG