Công tác đón trẻ, đo thân nhiệt cho trẻ tại cổng trường phòng chống dịch COVID 19