ĐỒNG CHÍ ĐÌNH THỊ THU LÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022