ÔNG HOÀNG XUÂN THỤY TRƯỞNG KHỐI VĂN HÓA LÊN TẶNG HOA VÀ QUÀ