ÔNG PHẠM NHƯ HẢI LÊN TẶNG HOA VÀ QUÀ CHO NHÀ TRƯỜNG